Strategisch sterker!

Uw organisatie heeft te maken met ingrijpende veranderingen. Als OR wilt u meer grip krijgen op deze dynamiek en ontwikkelingen mee sturing geven. De benodigde kennis en vaardigheden hiervoor zijn niet automatisch in elke OR aanwezig. U wilt doorgroeien naar een OR die zowel intern als extern strategisch denkt en handelt om zo uw bijdrage op alle beleidsniveaus te vergroten.

Speciaal voor OR-leden, die strategisch sterker willen worden, biedt SBI Formaat vier modules aan die bijdragen aan het verkrijgen van meer invloed en het investeren in een constructieve overlegsituatie:

 1. Strategisch denken en handelen - 27 september 2018
 2. Strategisch netwerken en beïnvloeden - 8 november 2018
 3. Strategische gespreksvoering - 17 december 2018
 4. Strategisch onderhandelen - 7 februari 2019

In iedere training wordt intensief gewerkt met een acteur of een gastbestuurder. Hiermee worden de strategische competenties op bijzonder praktische wijze geoefend.

U kunt deelnemen aan één of meerdere afzonderlijke training(-en) of aan de gehele reeks. Neemt u deel aan de gehele reeks dan krijgt u gratis een e-coaching en een reflectiebijeenkomst aangeboden door SBI Formaat (avonddagdeel na 4e training).

Training 1: Strategisch denken en handelen

In de training Strategisch denken en handelen krijgt u inzicht in het strategische beleid van de organisatie en hoe u dat als referentiekader kunt gebruiken. U begrijpt de beleidscyclus in de organisatie en weet hoe de OR invloed kan uitoefenen op de ontwikkeling en de invoering van het beleid. U overziet de cyclus van strategisch handelen (“plan, do, check, act-model”) en kunt deze vorm geven in de OR. In deze training zal een gastbestuurder aanwezig zijn om in gesprek te gaan over de invloed van de OR op strategisch niveau. De bestuurder geeft feedback over de doeltreffendheid van de strategische gespreksvoering.

Opleidingsdoelen:
 • Deelnemers kennen de strategische beleidscyclus.
 • Deelnemers zijn in staat de samenhang tussen beleidsvoorstellen op strategisch, tactisch en operationeel niveau in de eigen organisatie aan te geven.
 • Deelnemers kunnen beleidsplannen op tactisch en operationeel niveau koppelen aan de strategische doelen van de organisatie.
 • Deelnemers kunnen aangeven hoe de OR in de beleidscyclus invloed uitoefent en hoe dat geoptimaliseerd kan worden.
 • Deelnemers kunnen een dialoog houden met de bestuurder, waarin wordt onderzocht hoe de toegevoegde waarde van de OR kan worden vergroot.
Tijdens deze training werkt u aan de volgende competenties:
 • u checkt de beleidsvoorstellen aan de strategische doelen van de organisatie;
 • u geeft sturing aan de OR bij het beïnvloeden van de ontwikkeling en uitvoering van het beleid in de organisatie door steeds aan te geven hoe de beleidscyclus in elkaar zit en wat de OR in elke fase van de beleidscyclus (“plan, do, check, act-model”) kan doen om invloed op uit te oefenen;
 • u denkt en werkt vanuit het plan-do-check-act-model;
 • u stimuleert en begeleidt andere OR-leden bij het toepassen van het model en geeft hen hierop feedback.

Voorbereiding

Voorafgaand aan de training sturen we een competentieprofiel op met het verzoek deze in te vullen en mee te nemen.

Certificaat

In deze training werkt u aan de competenties 'analytisch vermogen' en ‘organisatiesensitiviteit’. Na afloop van deze training ontvangt u een certificaat voor deelname waarop de bijbehorende competenties staan.

Programma

9:00 - 9:15

 • Aankomst locatie

  Ontvangst met koffie en thee

9:15 - 9:30

 • Start van de training
  • Huishoudelijke mededelingen.
  • Bespreking programma.

9:30 - 13:00

 • Ochtendprogramma

  De beleidscyclus en de invloed van de OR

  De strategische beleidscyclus vormt het instrument van de directie en management om de organisatie te besturen. Inzicht in de (samenhang van) plannen helpt de OR keuzes te maken waar en wanneer zijn invloed aan te wenden.
  Ter inleiding wordt:
  • het model strategische beleidscyclus op interactieve en visuele wijze uitgelegd;
  • een koppeling gemaakt met de persoonlijke leerdoelen.
  Met behulp van een opdracht wordt:
  • het model toegepast op de beleidscyclus in de organisatie m.b.v. meegebrachte plannen en vastgesteld wanneer en welke invloed de OR nu en in de toekomst wil uitoefenen op de strategische beleidscyclus.
  • bedacht hoe dit gerealiseerd kan worden. Dit wordt meegenomen in het gesprek met de bestuurder hierover.

13:00 - 14:00

 • Pauze en lunch

14:00 - 16:25

 • Middagprogramma

  Thema’s kiezen voor gesprek met de bestuurder

  We stellen de onderwerpen vast waar we met de bestuurder een gesprek over willen voeren en wie bij welk onderwerpen een actieve rol wil vervullen. We kijken daarbij ook weer naar onze eigen leerwensen. We kunnen inzoomen op thema’s als:
  1. Hoe kan de OR (meer) toegevoegde waarde hebben voor de organisatie bij het invloed uitoefenen op het tot stand komen van het beleid? Hoe kan de OR die invloed op de verschillende niveaus het beste vormgeven?
  2. Hoe kan de OR een rol spelen in de bewaking van de implementatie van plannen binnen de organisatie zonder louter in de rol van aanklager (vechten, controleren) te belanden?
  3. Welke kennis, houding en vaardigheden zijn wederzijds (OR, Raad van Bestuur en P&O) nodig om goede gesprekspartners te zijn en tot een echte dialoog te komen?

  NB: Dit zijn ook geschikte vragen om vooraf te gebruiken bij de gedachtewisseling met de bestuurder als voorbereiding op de training.

  Voorbereiden van het gesprek met de bestuurder (BOB-proces)

  U gaat met elkaar dit onderwerp verder voorbereiden:
  • zowel inhoudelijk (wat vinden we belangrijk);
  • als procedureel (hoe pakken we het aan);
  • en procesmatig (wie neemt de voorzittersrol, wie is procesbewaker).

  In gesprek met de bestuurder

  We hebben een bestuurder uitgenodigd om met de deelnemers van gedachten te wisselen over het thema: “Op welke wijze heeft betrokkenheid van de OR in organisatie- en beleidsontwikkeling toegevoegde waarde?”

  Terugblik en vooruitblik: Reflectie op het gesprek met de bestuurder

  Op procesniveau
  • Hoe heeft u uw voornemens waargemaakt?
  • We geven elkaar feedback en er is tijd voor persoonlijke reflectie.
  Op inhoudsniveau
  • Welk streefdoel voor verbreding of verdieping van de invloed van de OR ziet u?
  • En hoe gaat u dat vorm geven?

16:25 - 16:30

 • Afsluiting en einde van de training

Locatie

Conferentiehotel Landgoed Zonheuvel Doorn - Utrecht
Amersfoortseweg 98
3941 EP Doorn
NL
Telefoon:
0343-473500