Een VGWM-commissie kan OR-taken overnemen

De arbeidsomstandigheden en het arbobeleid zijn onderwerpen die steeds terugkeren op de agenda van de ondernemingsraad. Een VGWM-commissie kan OR-taken overnemen.

VGWM staat voor Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu. Het is mogelijk de VGWM-commissie alle bevoegdheden op het terrein van het arbobeleid over te dragen. Dit betekent dat de bestuurder over alle arbo-kwesties met de VGWM-commissie overlegt. De OR kan er echter ook voor kiezen de VGWM-commissie minder of geen bevoegdheden over te dragen. In dat laatste geval is de VGWM-commissie een advies-commissie van de OR.

Instellingsbesluit

Volgens de WOR artikel 15 moet de ondernemingsraad een instellingsbesluit nemen voor een VGWM-commissie en dat besluit op papier zetten. In dat besluit moet de OR de samenstelling, taken, bevoegdheden en werkwijze van de commissie vastleggen. De commissie moet in meederheid uit OR-leden bestaan. De bestuurder kan bezwaar hebben tegen de instelling van een OR-commissie. De ondernemingsraad kan dan eventueel, via de Bedrijfscommissie, een beslissing vragen van de kantonrechter.

Meer succes

Het voordeel van het instellen van een VGWM-commissie is dat de commissieleden zich kunnen specialiseren op dit onderwerp. Uit ervaring blijkt dat de OR meer succes boekt op arboterrein als er een VGWM-commissie wordt ingesteld. Bovendien kunnen andere werknemers bij het arbo-beleid betrokken worden, wanneer zij lid worden van de VGWM-commissie. Daarbij kan je denken aan mensen die zich beroepsmatig met arbo-zaken bezig houden, of aan mensen uit specifieke bedrijfsonderdelen (de technische dienst, het laboratorium, de buitendienst, etc).

Scholingsdagen

Commissieleden hebben recht op minimaal drie scholingsdagen (art. 18 lid 3a WOR). Als zij ook lid zijn van de OR komen deze 3 dagen bovenop de scholingsrechten van de OR. Het is aan te raden om, zodra de commissie is ingesteld, te beginnen met een cursus waarin de commissie de basiskennis meekrijgt. En dat de commissie keuzes maakt over de koers die men wil volgen en een activiteitenplan voor de eerste periode gaat opstellen.

Gezamenlijke beleidsdag OR en commissie

De ondernemingsraad moet er voor waken dat het arbo-beleid zich volledig aan het zicht van de OR onttrekt. Dit kan door de OR-leden die in de commissie zitten regelmatig te vragen verslag te doen. Ook een gezamenlijke beleidsdag van de ondernemingsraad en commissie(s) is aan te raden.

Meer weten over VGW? Bekijk hier de basiscursus VGW.