Wanneer de statuten gewijzigd worden betreft dit veelal een wijziging in de organisatie van de onderneming, dan wel in de verdeling van de bevoegdheden. In dat geval heeft de OR adviesrecht over het voorgenomen besluit tot statutenwijziging (artikel 25 lid 1e WOR).

Onder statuten wordt verstaan een stelsel van regels die de organisatie, structuur en identiteit van de rechtspersoon beschrijven en bepalen. Op grond van het Burgerlijk Wetboek zijn naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen, stichtingen en verenigingen verplicht statuten op te stellen.Op grond van artikel 31.2.a is de ondernemer verplicht de OR aan het begin van iedere zittingsperiode de statuten te verstrekken.

Adviesrecht OR

In de statuten wordt beschreven hoe de bevoegdheden zijn verdeeld tussen het bestuur of de RvC enerzijds en de directie anderzijds. Ook het aantal directieleden kan in de statuten zijn vermeld. Wanneer een statutenwijziging binnen de onderneming een wijziging in de verdeling van bevoegdheden tot gevolg heeft, heeft de OR het adviesrecht volgens artikel 25, lid 1.e van de WOR . Ook kunnen in de statuten bepalingen zijn opgenomen over de rol van de OR bij de benoeming van bestuursleden of leden van de RvC. Deze bepalingen kunnen niet eenzijdig of zonder advies van de ondernemingsraad worden ingetrokken of gewijzigd.