Jurisprudentie werktijdenregeling en de OR - Uitspraken over aanwezigheidsdienst, ADV rooster, invoeren avondwerk, openstelling zon- en feestdagen, overwerk, pauzeregeling, ploegendienst en roosterwijzigingen. Lees de uitspraken m.b.t. werktijdenregelingen.

Uitspraak: Roosterwijziging (3)

Heeft de OR instemmingsrecht bij de invoering van een nieuw dienstrooster in verband met de invoering van de 36-urige werkweek?(KG 1997,64)
Uitspraak President Rechtbank Zwolle: Ja, de OR heeft instemmingsrecht want het is een wijziging van een werktijdregeling.

Lees meer

Uitspraak: Roosterwijziging (2)

Kan de ondernemer plaatsvervangende toestemming van de kantonrechter krijgen voor het wijzigen van de werkroosters volgens het pechprincipe als de OR geen instemming wil verlenen? (ROR 1996/19)
Uitspraak Kantonrechter Tilburg: Nee, er is al jarenlang om de feestdagen heen geroosterd en daarmee zonder de toepassing van het pechprincipe. 

Lees meer

Uitspraak: Roosterwijziging (1)

Kan de ondernemer vervangende toestemming van de kantonrechter krijgen voor het wijzigen van het rooster van een bepaalde dienst terwijl de OR geen instemming wil verlenen omdat de werknemers geen doorbetaling van de schafttijd krijgen? (JAR 1995/189)
Uitspraak Kantonrechter Oud-Beijerland: Ja, de ondernemer krijgt vervangende toestemming omdat het besluit wordt gevergd door bedrijfseconomische en bedrijfsorganisatorische redenen en het rooster zelf als vooruitgang wordt ervaren.

Lees meer

Uitspraak: Ploegendienst (3)

Valt de vaststelling of wijziging van een werktijdregeling voor de medewerkers van de printshop onder het instemmingsrecht van de OR? (JAR 1999/63)
Uitspraak Kantonrechter Amsterdam: Ja, de medewerkers van de printshop vormen een afzonderlijke groep binnen de onderneming die belast zijn met een duidelijk te onderscheiden taak. De vaststelling of wijziging van een werktijdregeling voor deze groep valt onder het instemmingsrecht.

Lees meer

Uitspraak: Ploegendienst (2)

Is een besluit tot invoering van een drieploegenrooster op een afdeling een instemmingsplichtige wijziging van een werktijdregeling als elders in de onderneming al volgens een drieploegenrooster wordt gewerkt? (SR 1998-1)

Uitspraak Kantonrechter Zaandam: Ja, het is een wijziging van de werktijdregeling voor de betrokken afdeling. De instemming van de OR is vereist. Rechtbank Haarlem: Ja, voor een herkenbare groep werknemers binnen de onderneming wordt de werktijdregeling gewijzigd. De instemming van de OR is vereist. 

Lees meer

Uitspraak: Ploegendienst (1)

Kan de ondernemer vervangende toestemming van de kantonrechter krijgen voor het beëindigen van de twee-ploegendienst terwijl de OR goede argumenten heeft om geen instemming te verlenen? (JAR 1995/140)

Uitspraak Kantonrechter Rotterdam: Ja, de ondernemer krijgt vervangende toestemming omdat in dit geval zwaarwegende bedrijfseconomische argumenten van de ondernemer prevaleren boven de belangen van de werknemers.

Lees meer

Uitspraak: Pauze-regeling (2)

Is de weigering van de OR om in te stemmen met de wijziging van de begeeftijd bij de pauze redelijk of kan de kantonrechter in dit geval aan de ondernemer vervangende toestemming verlenen? (ROR 1999/29)

Uitspraak Kantonrechter Amsterdam: Ja, de kantonrechter verleent vervangende toestemming omdat de bijzondere reden voor de oude regeling is vervallen en er gemiddeld genomen voldoende gelegenheid is om deugdelijk te pauzeren. De weigering van de OR is onredelijk. Uitspraak Rechtbank Amsterdam: Kantonrechter Amsterdam heeft terecht vervangende toestemming gegeven voor de wijziging van de pauze- en begeeftijdregeling.

Lees meer

Uitspraak: Pauze-regeling (1)

Is het verzoek van de OR tot verbod van pauzesluiting van de loketten op de stations toewijsbaar? (niet gepubl. 26-02-1998)

Uitspraak President Rechtbank Utrecht: Nee, het is niet aannemelijk dat het een 'belangrijk' besluit is, het pauzebesluit is ook niet zonder meer in strijd met het gevoerde beleid en er is geen afdwingbare toezegging aan de OR gedaan met betrekking tot de openingstijden van de loketten.

Lees meer

Uitspraak: Overwerk

Is een besluit tot het laten verrichten van overwerk op twee zaterdagen instemmingsplichtig? (JAR 1995/173)

Uitspraak President Rechtbank Arnhem: Ja, het is een instemmingsplichtig besluit omdat het een wijziging van een werktijdregeling inhoudt. Uitspraak Kantonrechter Arnhem: Ja, ook een geringe wijziging van een werktijdenregeling is instemmingsplichtig omdat de OR zelfstandig moet kunnen beoordelen of de voorgestelde wijziging van ondergeschikte betekenis is. 

Lees meer

Uitspraak: Openstelling zon- en feestdagen

Is een besluit tot winkel-openstelling op zon- en feestdagen een besluit tot wijziging van de werktijdregeling waarover de OR instemmingsrecht heeft? (ROR 1989/14)

Uitspraak Rechtbank Amsterdam: Ja, de regeling van de werktijden is zo nauw verweven met de openingsuren dat een wijziging van de openingsuren moet worden gezien als een wijziging van de werktijden.

Lees meer

Uitspraak: Millenniumwisseling

Heeft de OR instemmingsrecht bij het draaiboek Millenniumwisseling als dit draaiboek voorziet in de toevoeging van dagdienstpersoneel aan de nachtploeg? (niet gepubl. 23-12-1999)

Uitspraak President Rechtbank Rotterdam: Nee, de instemming van de OR is niet vereist voor besluiten die betrekking hebben op één of een op zeer beperkt aantal personen of op een incidentele situatie. Het is niet aannemelijk dat mogelijk voorziene problemen in de millenniumnacht zich in de toekomst vaker zullen voordoen. Het besluit heeft bovendien alleen betrekking op 31 van 560 werknemers die uit verschillende afdelingen zijn geselecteerd.

Lees meer

Uitspraak: Invoeren avondwerk

Is er reden om vervangende toestemming te geven voor een wijziging van werktijdenregeling op grond waarvan vuilnisophalers 1 avond per week tot 20.30 uur moeten werken? (JAR 1999/70)

Uitspraak Kantonrechter Tilburg: Nee, er zijn geen zwaarwegende bedrijfseconomische redenen om de vervangende toestemming te geven. De argumenten van ondernemer en OR zijn even zwaar. Op grond van art. 27 lid 4 WOR moeten in dat geval voor de kantonrechter de argumenten van de OR zwaarder wegen.

Lees meer

Uitspraak: ADV-rooster (2)

Heeft de OR instemmingsrecht bij een besluit tot vaststelling van de arbeidsduurverkorting-roosters? (ROR 1988/36)

Uitspraak Rechtbank Haarlem: Ja, een besluit waarbij verplichte adv-dagen worden vastgesteld of waarbij in algemene zin normen worden gesteld waaraan de vaststelling adv-roosters worden getoetst, is een werktijdregelingsbesluit. De OR heeft daarom instemmingsrecht.

Lees meer

Uitspraak: ADV-rooster (1)

Heeft de OR instemmingsrecht bij een besluit om een regeling te treffen voor de toewijzing van roostervrije uren in het kader van arbeidsduurverkorting? (ROR 1987/35)

Uitspraak Hoge Raad: Ja, dit besluit vertoont zowel trekken van een werktijdregeling als van een vakantieregeling. Het is een werktijdregeling omdat bepaald wordt op welke tijdstippen wel en welke niet hoeft te worden gewerkt. Omdat de regeling de vaststelling van roostervrije dagen betreft, is het ook te zien als een vakantieregeling.

Lees meer

Uitspraak: Aanwezigheidsdienst (3b)

Is het onthouden van instemming van de OR met de roosters onredelijk, wanneer de ondernemer zich niet aan de wet houdt? (Ng)

Uitspraak Rechtbank: Nee, maar gezien het feit dat de OR dit rooster gedurende een jaar heeft gedoogd en van de ondernemer niet kan worden verwacht dat hij snel maatregelen kan nemen om te voldoen aan de nieuwe ATB, blijft het oude rooster van toepassing, totdat de OR heeft ingestemd met een nieuw voorgesteld rooster wat past in de huidige wetgeving.

Lees meer

Uitspraak: Aanwezigheidsdienst (3a)

Is het onthouden van instemming van de OR met de roosters onredelijk, wanneer de ondernemer zich niet aan de wet houdt? (Ng)

Uitspraak Rechtbank: Nee, maar gezien het feit dat de OR dit rooster gedurende een jaar heeft gedoogd en van de ondernemer niet kan worden verwacht dat hij snel maatregelen kan nemen om te voldoen aan de nieuwe ATB, blijft het oude rooster van toepassing, totdat de OR heeft ingestemd met een nieuw voorgesteld rooster wat past in de huidige wetgeving.

Lees meer

Uitspraak: Aanwezigheidsdienst (2)

Is het onthouden van instemming van de OR met de roosters onredelijk, wanneer de ondernemer zich niet aan de wet houdt? (Ng)

Uitspraak Rechtbank: Nee, maar gezien het feit dat de OR dit rooster gedurende een jaar heeft gedoogd en van de ondernemer niet kan worden verwacht dat hij snel maatregelen kan nemen om te voldoen aan de nieuwe ATB, blijft het oude rooster van toepassing, totdat de OR heeft ingestemd met een nieuw voorgesteld rooster wat past in de huidige wetgeving.

Lees meer

Uitspraak: Aanwezigheidsdienst (1)

Is het onthouden van instemming van de OR met de roosters onredelijk, wanneer de ondernemer zich niet aan de wet houdt? (Ng)

Uitspraak Rechtbank: Nee, maar gezien het feit dat de OR dit rooster gedurende een jaar heeft gedoogd en van de ondernemer niet kan worden verwacht dat hij snel maatregelen kan nemen om te voldoen aan de nieuwe ATB, blijft het oude rooster van toepassing, totdat de OR heeft ingestemd met een nieuw voorgesteld rooster wat past in de huidige wetgeving.

Lees meer