Jurisprudentie sociaal plan en de OR. Gerechtelijke uitspraken over ontbreken van sociaal plan, OR en sociaal plan en het niet afsluiten van een sociaal plan door de werkgever met de vakbonden. Lees de uitspraken over de OR en sociaal plan.

Uitspraak: Vergoeding voor vakbondsleden

Is een sociaal plan, waarin extra vergoeding is toegekend aan vakbondsleden die voor een bepaalde datum lid waren, in strijd met goed werkgeverschap? (JAR 2003/63)
Uitspraak Kantonrechter: Nee, het sociaal plan is rechtsgeldig tot stand gekomen. 

Lees meer

Uitspraak: Uitsluiting van sociaal plan

Is het gerechtvaardigd dat ambtenaren met een tijdelijke aanstelling uitgesloten worden van het sociaal plan? (Oordeel 2005-166)

Uitspraak Commissie Gelijke Behandeling: Nee, uitsluiting is niet in alle gevallen geoorloofd.

Lees meer

Uitspraak: Sociaal plan te mager

Is de financiële vergoeding die de ondernemer haar werknemers biedt bij het vervallen van hun functie door bedrijfseconomische omstandigheden redelijk, nu het voorgaande sociaal plan net afloopt en geen nieuw akkoord met de vakbonden is bereikt? (LJN: BQ4083, JAR 2011/180 en Praktijkbl. OR 2011 afl. 7/8 blz. 37)
 

Lees meer

Uitspraak: OR en sociaal plan (2)

Is een sociaal plan overeengekomen met instemming van de OR, waarin voorbij wordt gegaan aan het anciënniteitbeginsel, kennelijk onredelijk? (JAR 2003/44)
Uitspraak kantonrechter: Nee, hoewel een dergelijk sociaal plan niet de status heeft als een CAO die alle werknemers zonder meer bindt, kan een sociaal plan overeengekomen met de OR wel dienen als een richtlijn bij een ontbindingsverzoek. 

Lees meer

Uitspraak: OR en sociaal plan (1)

Heeft de COR/ OR recht op toelating tot de onderhandelingen over het over het sociaal plan bij een reorganisatie?(ROR 1994/19)
Uitspraak Ondernemingskamer: Nee, de Wet op de Ondernemingsraden kent dit recht niet toe. Een COR /OR heeft wel het recht om het sociaal plan in de advisering te betrekken.

Lees meer

Uitspraak: Ontbreken sociaal plan (2)

Is een besluit tot herstructurering zonder sociaal plan kennelijk onredelijk? (ARO 2004/11)
Uitspraak Ondernemingskamer: Nee, het besluit is niet kennelijk onredelijk. De bestuurder kan volstaan met een door hem opgestelde sociale paragraaf.

Lees meer

Uitspraak: Ontbreken sociaal plan (1)

Heeft de ondernemer terecht geconcludeerd dat de OR weigerde advies te geven zolang geen sociaal plan tot stand was gekomen? (JAR 2001/199)
Uitspraak Ondernemingskamer: Nee, nu een reactie van de ondernemer op het voorstel van de OR uitbleef, is de indruk gewekt dat de ondernemer er mee instemde.

Lees meer

Uitspraak: Geen nieuw sociaal plan

Is er sprake van een kennelijk onredelijk besluit nu de ondernemer geen nieuw sociaal plan met de vakbonden heeft afgesloten? (ARO 2005/135, JAR 2005/218)
Uitspraak Ondernemingskamer: Nee, de ondernemer heeft voldoende pogingen ondernomen om te komen tot een nieuw sociaal plan en bij afweging van alle betrokken belangen is het besluit van de ondernemer redelijk. 

Lees meer