Jurisprudentie schorsing OR-lid inzake ontheffing uit functie OR commissie, uitsluiting lid ondernemingsraad en non actiefstelling OR werkzaamheden. Lees de gerechtelijke uitspraken die te maken hebben met het schorsen van een OR-lid.

Uitspraak: Non-actiefstelling OR werkzaamheden

Geldt de non-actiefstelling ook voor het OR-werk, of moet de werkgever daarvoor eerst toestemming hebben van de kantonrechter? (LJN: BY4350, RAR 2013/35)
Uitspraak Kantonrechter Utrecht: Alleen de kantonrechter kan een lid van de OR voor een door hem te bepalen termijn uitsluiten van alle of bepaalde werkzaamheden van de OR. Werkgever zal Werknemer in ieder geval weer toe moeten laten tot dit gedeelte van zijn werk. 

Lees meer

Uitspraak: Uitsluiting OR-lid (3)

Is de OR ontvankelijk in zijn beroep nu hij zijn standpunt in de bezwarenprocedure niet nader toelicht (Nnb 1 december 2004)?
Uitspraak Voorzieningenrechter Haarlem: Nee, artikel 6:13 Awb laat geen ander oordeel dan dat de OR redelijkerwijs kan worden verweten geen bezwaar te hebben ingesteld en dat hij om die reden niet in zijn beroep kan worden ontvangen. 

Lees meer

Uitspraak: Uitsluiting OR-lid (2)

Kan een OR-lid worden geschorst op verzoek van de bestuurder van het cluster, de locatiedirecteur en het clusteroverlegorgaan, terwijl hij gesteund wordt door zijn eigen OR en achterban? (nog niet gepubl. 8 februari 2002)
Uitspraak Bedrijfscommissie voor de Overheid: Nee, er is onvoldoende aangetoond dat de werkzaamheden en het overleg door het OR-lid ernstig, opzettelijk en bij herhaling worden belemmerd. 

Lees meer

Uitspraak: Uitsluiting OR-lid

Kan de vordering van de OR worden toegewezen om een OR-lid wegens een fundamentele vertrouwensbreuk tijdelijk te schorsen voor de periode dat de procedure bij de bedrijfscommissie over het conflict is afgerond? (ROR 1999/16)
Uitspraak Kantonrechter Den Haag: Ja, het OR-lid wordt uitgesloten van het OR-werk voor de duur van de procedure bij de bedrijfscommissie vanwege de belemmeringen die de OR ondervindt van de provocatieve houding en het OR-lid zelf heeft aangegeven dat er in redelijkheid geen samenwerking meer mogelijk is. 

Lees meer

Uitspraak: Ontheffing uit functie OR commissie

Is het besluit van de OR om twee OR-leden te ontheffen uit hun functie als voorzitter/coördinator van een OR-commissie nietig dan wel vernietigbaar? (Ng, 30 juni 2006 en ng, 11 september 2006)
Uitspraak Kantonrechter: de kantonrechter is op grond van de WOR in deze zaak niet bevoegd en verwijst de betreffende werknemers naar de voorzieningenrechter van de rechtbank. 
Uitspraak Voorzieningenrechter Rechtbank: Nee, de instellingsbesluiten van de commissies bevatten hiertegen geen bepalingen en aan de ontheffing ligt een democratisch genomen meerderheidbesluit van de OR ten grondslag

Lees meer