Samenvatting
Mag werkgever de arbeidsovereenkomst met werkneemster ontbinden, onder meer omdat zij vertrouwelijke OR-informatie deelde met derden? (ECLI:NL:RBAMS:2016:5655, AR 2016-0978)

Uitspraak Kantonrechter Amsterdam: Nee, hoewel het erop lijkt dat werkneemster het onderscheid tussen de verschillende functies als werknemer, als OR-lid en als vakbondsbestuurder onvoldoende heeft bewaakt, gaat het niet om het doorsturen van zaken- en bedrijfsgeheimen of concurrentiegevoelige informatie, en heeft werkgever desgevraagd verklaard, dat zij geen schade heeft geleden doordat derden van de betreffende informatie voortijdig kennis hebben genomen.

Situatie

Werkneemster is dienst van Holland Casino en sinds 2006 lid van de OR. Sinds 2002 is ze (ook)_ werkzaam bij de Algemene Bond van Casinopersoneel (Vakbond ABC), op 21 december 2015 is zij door Vakbond ABC ontslagen. De zaak is thans nog onder de rechter. In december 2015 is er in opdracht van Holland Casino een onderzoek gedaan naar het doorsturen van vertrouwelijke OR informatie naar derden. In het rapport werd geconcludeerd dat werkneemster vertrouwelijke OR informatie deelde met derden. Ook is er na een onderzoek naar misbruik van faciliteiten en declaratiegebruik geconcludeerd dat werkneemster opzettelijk valse declaraties heeft ingediend en uitgekeerd gekregen van Vakbond ABC. Holland Casino verzoekt (1) om werkneemster te gebieden afschriften van alle bescheiden die zij in haar bezit heeft aan Holland Casino te verstrekken en (2) de arbeidsovereenkomst met werkneemster ontbinden. Werkneemster voert verweer.

Kantonrechter
Holland Casino heeft verzocht om [verweerster] te gebieden “afschriften van alle bescheiden die zij in haar bezit heeft aan Holland Casino te verstrekken”. Dit verzoek wordt afgewezen, nu dit te onbepaald is. Weliswaar heeft Holland Casino in haar verzoekschrift nader omschreven op welke bescheiden zij het oog heeft, maar ook die beschrijving is te onbepaald. Er bestaat per definitie een zeker spanningsveld tussen de rol van werkneemster als werknemer, als OR-lid en als vakbondsbestuurder. Het lijkt erop dat [verweerster] het onderscheid tussen de verschillende functies die zij uitoefent en de verschillende petten die zij draagt onvoldoende heeft bewaakt. In dit geval gaat het niet om het doorsturen van zaken- en bedrijfsgeheimen of concurrentiegevoelige informatie, maar om een onder embargo ontvangen OR-adviesaanvraag met bijlagen die is doorgestuurd aan een collega vakbondsbestuurder. Desgevraagd heeft Holland Casino verklaard, dat zij geen schade heeft geleden doordat derden van die informatie voortijdig kennis hebben genomen.

Mede gezien de leeftijd van werkneemster en de lengte van het dienstverband (27 jaar) heeft een ontbinding op grond van een dringende reden zeer ingrijpende gevolgen voor werkneemster. Alles afwegend komt de kantonrechter tot het oordeel dat het doorsturen van de genoemde informatie door werkneemster geen dringende reden voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst oplevert. Het doorsturen van de onder embargo verstrekte adviesaanvraag met bijlagen levert wel verwijtbaar handelen op, maar dat handelen is niet van dien aard dat van Holland Casino in redelijkheid niet kan worden verwacht de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Stelselmatig lekken van vertrouwelijke informatie door werkneemster, zoals Holland Casino stelt, is niet vast komen te staan.

Holland Casino heeft voorts aangevoerd, onder verwijzing naar de aangifte, dat werkneemster zich schuldig heeft gemaakt aan het declareren van niet gemaakte reiskosten bij Vakbond ABC. Voor de beoordeling of het declaratiegedrag van werkneemster een dringende reden dan wel verwijtbaar handelen jegens Holland Casino oplevert, zoals door Holland Casino is betoogd, is het volgende van belang. Van een strafrechtelijke veroordeling van werkneemster is geen sprake. Werkneemster wordt zelfs (nog) niet strafrechtelijk vervolgd. Een verband tussen haar werkzaamheden voor Holland Casino en het mogelijk strafbaar handelen is niet direct aanwezig, zodat haar arbeidsrechtelijk geen verwijt valt te maken. Wel is denkbaar dat een eventuele strafrechtelijke veroordeling haar ongeschikt maakt voor haar functie. Daarvan is op dit moment echter nog geen sprake. Ongeschiktheid voor de functie is bovendien niet als grondslag aangevoerd voor de verzochte ontbinding. Holland Casino heeft niet onderbouwd dat dat de arbeidsverhouding met werkneemster inmiddels onherstelbaar is verstoord. Aan de verzochte ontbinding wegens wanprestatie heeft Holland Casino dezelfde feiten en omstandigheden ten grondslag gelegd. Ook deze grond leidt niet tot toewijzing van het verzoek. Het ontbindingsverzoek wordt afgewezen.

Datum uitspraak:        2 augustus 2016
Rechterlijk College:    Kantonrechter Amsterdam
Partijen:                       Nationale Stg tot Exploitatie van Casinospelen in Nederland / werkneemster
Vindplaats:                  ECLI:NL:RBAMS:2016:5655, AR 2016-0978

Sprengers Advocaten Utrecht