Jurisprudentie: Rechtspositie OR-leden inzake benadeling bij ontslag OR-lid, benadeling mislopen bonus, benadeling OR-lid schorsing, benadeling secratris, non actiefstelling OR-lid, OR-Vz toegang geweigerd, tekenbevoegdheid OR eigen scholingscontract

Uitspraak: Doorsturen onder embargo ontvangen adviesaanvraag

Mag werkgever de arbeidsovereenkomst met werkneemster ontbinden, onder meer omdat zij vertrouwelijke OR-informatie deelde met derden? (ECLI:NL:RBAMS:2016:5655, AR 2016-0978). Uitspraak Kantonrechter Amsterdam: Nee, hoewel het erop lijkt dat werkneemster het onderscheid tussen de verschillende functies als werknemer, als OR-lid en als vakbondsbestuurder onvoldoende heeft bewaakt, gaat het niet om het doorsturen van zaken- en bedrijfsgeheimen of concurrentiegevoelige informatie, en heeft werkgever desgevraagd verklaard, dat zij geen schade heeft geleden doordat derden van de betreffende informatie voortijdig kennis hebben genomen.

Lees meer

Uitspraak: Geen schending geheimhoudingsplicht OR lid

Mag werkgever de arbeidsovereenkomst met werknemer ontbinden, omdat werknemer zijn geheimhoudingsplicht zou hebben geschonden door vertrouwelijke informatie, zoals de inhoud van en de gang van zaken bij de instemmingsaanvraag en de inhoud van de gesprekken die in dat kader tussen bestuurder en OR en OR-leden onderling werden gevoerd, mee te delen aan zijn collega apothekers? (ECLI:NL:RBMNE:2016:4080, JAR 2016/204 ). Uitspraak kantonrechter Utrecht: Nee, hoewel de wijze waarop de werknemer heeft gerapporteerd aan ‘zijn achterban’ verder gaat dan wat reeds binnen de onderneming bekend mocht worden verondersteld, heeft werknemer met zijn mededelingen echter geen zaken- of bedrijfsgeheimen van werkgever geopenbaard.

Lees meer

Uitspraak: Ontbindingsverzoek verband met OR-lidmaatschap

Krijgt ondernemer toestemming om de arbeidsovereenkomst met werknemer die lid is van de OR te beëindigen? Uitspraak Kantonrechter Den Haag: Nee, werknemer heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat zijn OR-lidmaatschap een rol heeft gespeeld bij het indienen van het verzoek en naar het oordeel van de Kantonrechter is het op zijn minst opmerkelijk dat binnen korte tijd de helft van de OR blijkbaar, al of niet vrijwillig, vertrokken is.

Lees meer

Uitspraak: Verval arbeidsplaats lid vaste commissie OR

Mag arbeidsovereenkomst met werknemer die lid is van en vaste commissie van de OR ontbonden worden? Uitspraak: Verval arbeidsplaats lid vaste commissie OR

Lees meer

Uitspraak: Verval arbeidsplaats voorzitter OR

Mag arbeidsovereenkomst met werknemer die voorzitter is van de OR worden ontbonden? Uitspraak: Verval arbeidsplaats voorzitter OR

Lees meer

Uitspraak: Ontbinding arbeidsovereenkomst OR lid na vrijstelling voor OR werk

Houdt het ontbindingsverzoek van werkgever verband met het opzegverbod vanwege lidmaatschap OR? (JAR 2015/246)
Uitspraak Kantonrechter Arnhem: Nee, de ontbinding wordt verzocht door (onder meer) het ontbreken van herplaatsingsmogelijkheden;

Lees meer

Uitspraak: Uitsluiting OR-lid (4)

Levert de handelwijze van het (reeds geschorste) OR-lid een ernstige belemmering voor de werkzaamheden van de OR? (JAR 2006/212)
Uitspraak Kantonrechter: Ja, door het schenden van de geheimhouding en het doen van mededelingen waardoor de geloofwaardigheid van de OR wordt ondermijnd, belemmert het OR-lid de werkzaamheden van de OR en is uitsluiting van het OR-werk geoorloofd. 

Lees meer

Uitspraak: Tekenbevoegdheid OR eigen scholingscontract

Is er sprake van bij wet verboden disciplinaire maatregelen van de ondernemer tegen OR-leden, als hij hen schorst, omdat hij meent dat zij zonder toestemming een scholingscontract tekenen met een opleidingsinstituut? (LJN: BN4473)
Uitspraak Kantonrechter Almelo in Kort Geding: Nee, de maatregelen houden verband met de bevoegdheid om namens het bedrijf overeenkomsten te sluiten. Er was geen OR-budget afgesproken, waardoor de OR niet de wettelijke bevoegdheid heeft om zonder toestemming het contract met het scholingsinstituut af te sluiten.

Lees meer

Uitspraak: OR-Vz toegang geweigerd

Houdt het ontbindingsverzoek van de werkgever verband met het lidmaatschap van de OR van werknemer? (JAR 2009/85 en Rechtspraak voor Medezeggenschap 2009 afl. 3 blz. 3 e.v.)
Uitspraak Kantonrechter Sittard-Geleen: Ja, het blijkt voldoende dat bij besluitvorming door werkgeefster om werknemer van een of meer taken te ontheffen, zijn lidmaatschap van de OR en van de vakbond mede een rol hebben gespeeld.

Lees meer

Uitspraak: Ontslag OR-lid onterecht

Houdt het ontbindingsverzoek van de werkgever verband met het lidmaatschap van de OR van werknemer? (JAR 2009/85 en Rechtspraak voor Medezeggenschap 2009 afl. 3 blz. 3 e.v.)
Uitspraak Kantonrechter Sittard-Geleen: Ja, het blijkt voldoende dat bij besluitvorming door werkgeefster om werknemer van een of meer taken te ontheffen, zijn lidmaatschap van de OR en van de vakbond mede een rol hebben gespeeld.

Lees meer

Uitspraak: Ontslag OR-lid (4)

Heeft de OR-functie van werknemer meegewogen bij de beoordeling van zijn ongeschiktheid voor de functies waarop hij heeft gesolliciteerd en zijn uiteindelijke boventalligverklaring? (Rechtspraak voor Medezeggenschap 2006, afl. 8/9)
Uitspraak kantonrechter Dordrecht: Nee, niet is gebleken dat het ontbindingsverzoek verband houdt met de OR-functie van werknemer, maar zijn niet goed functioneren is door de ondernemer op geen enkele wijze onderbouwd. 

Lees meer

Uitspraak: Ontslag OR-lid (3)

Is door onzorgvuldig handelen van een OR-lid de situatie in het bedrijf onhoudbaar geworden, dat het van werkgever redelijkerwijs niet gevergd kan worden het dienstverband langer te laten voortduren (JAR 2004/128)?
Uitspraak Kantongerecht Zutphen: Nee, nu slechts een deel van de gestelde dringende reden is komen vast te staan en niet aannemelijk is gemaakt dat het verzoek geen verband houdt met het voormalig OR-lidmaatschap wordt het verzoek van ontbinding van de arbeidsovereenkomst afgewezen. 

Lees meer

Uitspraak: Ontslag OR-lid (2)

Mag een werkgever een OR-lid ontslaan en kan de OR in de procedure als belanghebbende optreden? (niet gepubl. 08-11-2000)
Uitspraak Kantonrechter: Nee, ondernemer heeft niet aannemelijk kunnen maken dat het ontslag los staat van het functioneren als OR-lid. De OR mag als belanghebbende de procedure bijwonen en argumenten en feiten aan dragen ter ondersteuning van het OR-lid.

Lees meer

Uitspraak: Ontslag OR-lid (1)

Is het verzoek om de arbeidsovereenkomst met een OR-lid te ontbinden toewijsbaar? (JAR 1999/243)
Uitspraak Kantonrechter Tiel: Nee, het is onvoldoende aannemelijk dat het verzoek geen verband houdt met het lidmaatschap van de OR. 

Lees meer

Uitspraak: Ontslag ambtelijk secretaris

Kan het verzoek van de ondernemer tot opzegging van het dienstverband van de ambtelijk secretaris van de OR door de overname van de onderneming, worden toegewezen ondanks het ontslagverbod op grond van artikel 7:670 lid 4 BW? (LJN: BR5849)
Uitspraak Kantonrechter: Nee, het verzoek tot het verlenen van toestemming voor opzegging van de arbeidsovereenkomst krachtens art 7:670a BW kan niet worden toegewezen, omdat secretarissen van de OR onder artikel 7: 670 vallen, namelijk de categorie werknemers met een hogere beschermingsgraad, namelijk een opzegverbod.

Lees meer

Uitspraak: Non actiefstelling OR-lid

Geldt de non-actiefstelling ook voor het OR-werk, of moet de werkgever daarvoor eerst toestemming hebben van de kantonrechter? (LJN: BY4350, RAR 2013/35)
Uitspraak Kantonrechter Utrecht: Alleen de kantonrechter kan een lid van de OR voor een door hem te bepalen termijn uitsluiten van alle of bepaalde werkzaamheden van de OR. Werkgever zal Werknemer in ieder geval weer toe moeten laten tot dit gedeelte van zijn werk.

Lees meer

Uitspraak: Benadeling secretaris OC (2)

Uitspraak van de Hoge Raad inzake benadeling van de secretaris van de onderdeelcommissie omdat de ondernemer weigert het contract met zoveel uren uit te breiden dat het mogelijk zou zijn om de eigen functie te vervullen naast het medezeggenschapswerk.(ROR 2000/2)

Lees meer

Uitspraak: Benadeling secretaris OC (1)

Is er sprake van benadeling van de secretaris van de onderdeelcommissie omdat de ondernemer weigert het contract met zoveel uren uit te breiden dat het mogelijk zou zijn om de eigen functie te vervullen naast het medezeggenschapswerk? (niet gepubl. 31-03-1999)
Uitspraak Rechtbank Utrecht: nee, dit is geen benadeling want het is de keuze van de onderdeelcommissie en de secretaris dat betrokkene verhoudingsgewijs veel tijd aan het medezeggenschapswerk besteedt. Het feit dat een voltijder wel de tijd zou hebben om de eigen functie te blijven vervullen, betekent niet dat er sprake is van benadeling in de zin van art. 21 WOR. 

Lees meer

Uitspraak: Benadeling OR-lid schorsing

Heeft de werknemer recht op doorbetaling loon bij schorsing en is hij door zijn schorsing benadeeld wegens zijn lidmaatschap van de OR? (Rechtspraak voor Medezeggenschap 2006 afl.12 pag. 3 e.v.)
Uitspraak Kantonrechter Eindhoven: Ja, de schorsing ligt in de risicosfeer van de werkgever, maar eiser toont onvoldoende aan dat de schorsing is opgelegd door zijn functioneren in de OR. 

Lees meer

Uitspraak: Benadeling mislopen groepsbonus

Is sprake van benadeling nu ondernemer het OR-lid geen groepsbeloning toekent? (Rechtspraak voor Medezeggenschap 2008, afl.5)
Uitspraak Centrale Raad van Beroep: Nee, nu werknemer door volledige vrijstelling voor het OR-werk geen bijdrage heeft geleverd aan de groepsprestatie, komt hem ook geen deel van de beloning toe. 

Lees meer

Pagina's