Jurisprudentie proef, pilot of experiment en OR inzake instemmingsrecht bij pilot, proefimplementatie klantsysteem en adviesrecht bij een besluit om te experimenteren met een nieuwe werkwijze. Lees de gerechtelijke uitspraken.

Uitspraak: Proefimplementatie klantsysteem

Heeft de ondernemer ten onrechte geen opschortingstermijn in acht genomen, omdat het volgens hem een besluit met omkeerbaar karakter betreft en daarom niet adviesplichtig zou zijn? (ARO 2009/99 en Rechtspraak voor Medezeggenschap 2009 afl. 6/7 blz. 17 e.v.)
Uitspraak Ondernemingskamer: Nee, dat het besluit niet adviesplichtig zou zijn vanwege het gestelde omkeerbare karakter, kan niet worden volgehouden. De enkele omstandigheid dat aan een besluit dat adviesplichtig is een niet onomkeerbaar karakter wordt gegeven, is op zichzelf onvoldoende om het te kunnen degraderen tot een onbelangrijk besluit.

Lees meer

Uitspraak: Instemmingsrecht bij pilot

Is het besluit van de ondernemer om een aantal pilots te houden met een arbodienstverlener, een besluit waarvoor instemming van de COR nodig is? (LJN: BU2906, JAR 2011/303 en RvM 2011 afl. 12 blz. 16 e.v.)
Uitspraak kantonrechter: Dat er sprake is van een proef en dat Veolia (nog) geen definitieve keuze voor de arbodienstverlener heeft gemaakt, ontneemt niet het instemmingsplichtige karakter aan het besluit, mede gelet op het feit dat de pilots geruime tijd gevolgen zullen hebben voor een aanzienlijke groep (kwetsbare) werknemers en dus een impact zullen hebben binnen Veolia vanwege de veranderingen voor deze werknemers. 

Lees meer

Uitspraak: Adviesrecht experiment

Heeft de OR adviesrecht bij een besluit om te experimenteren met een nieuwe werkwijze? (JAR 1992/146)
Uitspraak Ondernemingskamer: Nee, het gaat om een experiment dat tijdelijk is en voor een klein aantal mensen gevolgen heeft. Het gaat niet om een belangrijke inkrimping of wijziging van de werkzaamheden. Als vervolg op het experiment is nadere besluitvorming nodig met ruimte voor advies van de OR (art. 25 lid 1 WOR). 

Lees meer