Jurisprudentie procedure adviesrecht en de OR m.b.t. eisen aan verzoekschrift, gemeentelijke herindeling, onthouden van advies, nieuw argument in beroep, ontslag personeel tijdens beroep en tijdige advisering door de ondernemingsraad.

Uitspraak: Tijdig adviseren door OR

Kan de OR de beroepsprocedure van art. 26 volgen als de OR niet op tijd advies uitbrengt? (JAR 1995/148)
Uitspraak President Rechtbank Amsterdam: Nee, er is geen beroep mogelijk als de OR niet tijdig adviseert. De OR is te laat met het uitbrengen van advies want de OR wist dat haast nodig was. De OR had opnieuw om uitstel kunnen vragen als hij daarvoor een goede reden had. 

Lees meer

Uitspraak: Ontslag personeel tijdens beroep

Kan de ondernemer personeel ontslaan bij een reorganisatie als in de beroepsprocedure nog onvoldoende financiële gegevens beschikbaar zijn? (niet gepubl. 16-06-1994)
Uitspraak Ondernemingskamer: Nee, de ondernemer kan geen personeel ontslaan tijdens de duur van de beroepsprocedure omdat de Ondernemingskamer die financiële gegevens nodig heeft om een oordeel te kunnen geven over de redelijkheid van het besluit. 

Lees meer

Uitspraak: Onthouden van advies

Kan de OR de beroepsprocedure van art. 26 WOR gebruiken als de OR geen advies heeft uitgebracht over de reorganisatie? (JAR 1994/231)
Uitspraak Ondernemingskamer: Nee, de OR had advies moeten uitbrengen om de beroepsprocedure te kunnen volgen. De OR had negatief kunnen adviseren in plaats van vast te houden aan alternatieven die de ondernemer gemotiveerd heeft verworpen. (art. 25 WOR; art. 26 lid 1 WOR) 

Lees meer

Uitspraak: Nieuw argument in beroep

Kan de OR in de beroepsprocedure bij de Ondernemingskamer nog aanvoeren dat de ondernemer de adviesaanvraag onvoldoende had onderbouwd? (JAR 1994/120)
Uitspraak Ondernemingskamer: Nee, de ondernemer hoeft bij de besluitvorming na de advisering geen rekening te houden met nieuwe argumenten van de OR en daarom kunnen deze in de procedure niet aan de orde komen.

Lees meer

Uitspraak: Gemeentelijke herindeling (1)

Kunnen de OR-en van een aantal gemeenten in kort geding het indienen van een adviesaanvrage omtrent het besluit tot gemeentelijke herindeling vorderen?(JOR 1999/7)
Uitspraak President Rechtbank Den Haag:  Nee, dit is geen zaak voor de President in kort geding. De OR-en moeten de procedure bij de Ondernemingskamer volgen omdat in die procedure alle vraagpunten in volle omvang aan de orde kunnen komen. (art. 25 lid 1 WOR, art. 46d WOR) 

Lees meer

Uitspraak: Eisen aan verzoekschrift

Aan welke eisen moet een verzoekschrift van de OR aan de Ondernemingskamer voldoen zodat de Ondernemingskamer de zaak inhoudelijk kan beoordelen? (ROR 1999/7)
Uitspraak Ondernemingskamer: Het verzoekschrift van de OR moet duidelijk maken op welke punten het besluit of de totstandkoming van het besluit van de ondernemer kennelijk onredelijk is. Het is niet voldoende dat de OR met vage en algemene stellingen komt. Ook moet het advies betrekking hebben op die zaken waarover de ondernemer advies heeft gevraagd. (art. 25 WOR, art. 26 WOR) 

Lees meer