Jurisprudentie Ondernemingsovereenkomst en de OR inzake beroep bij uitbreiding adviesrecht, bovenwettelijk adviesrecht, eenzijdig opzeggen convenant, nakomen van afspraken, tijdstip adviesaanvraag en algemene geschillenregeling.

Uitspraak: Uitkering feestdagen

Heeft de OR instemmingsrecht bij de wijziging van een feestdagenregeling? (niet gepubl. 20-12-1993)
Uitspraak Kantonrechter Rotterdam: Ja, de OR heeft wel instemmingsrecht maar niet op grond van artikel 27 WOR want de regeling is geen onderdeel van het beloningssysteem. De OR heeft instemmingsrecht op grond van een ondernemingsovereenkomst waarin de bevoegdheid van de OR is uitgebreid. (art. 27 lid 1 sub c WOR (vóór maart 1998 lid 1 sub d); art. 32 lid 2 WOR. 

Lees meer

Uitspraak: Algemene geschillenregeling

Is de algemene geschillenprocedure van toepassing op een afspraak volgens de WOR artikel 32 over het omgaan met de effecten van een nieuwe werktijdenregeling en is de interpretatie van deze afspraak van de ondernemer juist? (niet gepubl.25-02-2002)
Uitspraak Kantonrechter Den Haag: Ja, de interpretatie van de ondernemer over de eidnsituatie is inderdaad terecht en kan los gezien worden van een toekomstige wijziging van de werktijdregeling. 

Lees meer

Uitspraak: Tijdstip adviesaanvraag (6)

Moet, gezien het stadium van besluitvorming, de OR advies gevraagd worden over het besluit tot deelname in buitenlandse luchthavens, op grond van afspraken tussen OR en de vorige directeur? (JOR 2001/263)
Uitspraak Ondernemingskamer: Nee, over het bestreden besluit is nog zeer weinig bekend en het is te vroeg om de OK daarover een oordeel te vragen. De vraag of een directeur gebonden is aan afspraken van zijn voorganger komt op voorhand niet onjuist voor. 

Lees meer

Uitspraak: Ovk OR, ondernemer en koper

Kan de voorgenomen reorganisatie doorgang vinden, nu de OR van mening is dat hiermee de afspraak dat de onderneming als zelfstandige juridische entiteit blijft voortbestaan, is geschonden? (Rechtspraak voor Medezeggenschap 2009 afl. 10 blz. 21 e.v.)
Uitspraak Voorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam: Nee, de OR mocht erop vertrouwen dat de betreffende onderneming een eigen juridische entiteit zou worden en dat dit altijd de bedoeling is geweest en niet zoals de ondernemer betoogt dat hij zich slechts heeft verbonden de onderneming als organisatorische eenheid te laten voortbestaan; dit is niet conform de overeenkomst en de ondernemer zal zijn besluitvorming over de reorganisatie voor zover dit betrekking heeft op de betreffende onderneming dus moeten opschorten. 

Lees meer

Uitspraak: Nakomen afspraken (9)

Is een besluit van de ondernemer kennelijk onredelijk als de ondernemer besluit om in te spelen op de veranderde vraag van aanbesteders, terwijl hierover eerder, andere afspraken zijn gemaakt met de OR? (ROR 1998/16)
Uitspraak Ondernemingskamer: Nee, de ondernemer moet op de veranderde vraag kunnen inspelen terwille van de continuïteit van de onderneming. De beoordelingsfout van de ondernemer ten tijde van de afspraken met de OR is nu niet doorslaggevend, hoewel de afspraken tussen OR en ondernemer juridische betekenis hebben en mede het door de ondernemer mee te wegen werknemersbelang bepalen. 

Lees meer

Uitspraak: Nakomen afspraken (4)

Is de ondernemer gebonden aan de met de vorige GOR overeengekomen gedragslijn ter zake van het instemmingsrecht bij de wijziging van dienstregelingen? (ROR 1996/18)
Uitspraak President Rechtbank Den Haag: Ja, een wijziging van de structuur van de onderneming kan een reden zijn die afspraken te wijzigen, maar dat moet dan duidelijk worden afgesproken en ook moet een opzegtermijn gelden voor het opzeggen van oude toezeggingen. 

Lees meer

Uitspraak: Nakomen afspraken (13)

Is het besluit tot samenwerking kennelijk onredelijk nu de afspraak dat pas na positief advies van de OR tot besluitvorming kan worden overgegaan niet wordt nagekomen (ARO 2005/23)?
Uitspraak Ondernemingskamer: Ja, de bestuurder is er niet in geslaagd de dringende reden om deze afspraak niet na te komen aannemelijk te maken. 

Lees meer

Uitspraak: Eenzijdig opzeggen convenant OR

Kan een OR het organiseren van de verkiezingen door de Clusterondernemingsraad (CLOR) tegenhouden als deze OR het convenant tot oprichting van de CLOR eenzijdig opzegt en zich uit de CLOR terugtrekt? (JAR 2003/54)
Uitspraak Ondernemingskamer: Nee, het belang van de ondernemer en de CLOR weegt zwaarder dan het belang van de OR. 

Lees meer

Uitspraak: Eenzijdig opzeggen convenant (2)

Kan de ondernemer een voor onbepaalde tijd gesloten overeenkomst met de OR, binnen een redelijke termijn opzeggen? (Niet gepubliceerd, 3 november 2006)
Uitspraak Gerechtshof Den Haag: Nee, de kantonrechter hanteert een onjuist uitgangspunt; in elk concreet geval zal gekeken moeten worden naar de “redelijkheid en billijkheid en de omstandigheden van het geval”. 

Lees meer

Uitspraak: Eenzijdig opzeggen convenant

Heeft de ondernemer een redelijke grond voor het eenzijdig opzeggen van het convenant met de OR? (Nnb)
Kantonrechter: Ja, de OR heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat dit convenant noodzakelijk is voor het functioneren van de OR. De OR heeft daarnaast niet betwist dat ontwikkelingen op het gebied van medezeggenschap het voortbestaan van het convenant weerleggen. 

Lees meer

Uitspraak: Bovenwettelijk adviesrecht

Is het bovenwettelijk toegekende adviesrecht van de OR in het verkoopproces van de aandelen alleen bedoeld voor de eerste fase in dit proces en uitsluitend met toepassing van het veilingmodel? (Ng, 10 juli 2006)
Uitspraak Kantonrechter Arnhem: Nee, nu de gemeente het verkoopproces opnieuw is begonnen en uit het convenant niet blijkt dat deze niet van toepassing is als het veilingmodel wordt verlaten, zal zij zich aan het aan de OR bovenwettelijk toegekende adviesrecht moeten houden. 

Lees meer

Uitspraak: Beroep bij uitbreiding adviesrecht

Kan de OR de beroepsprocedure bij de Ondernemingskamer volgen als de OR adviesrecht heeft op grond van een afspraak met de ondernemer? (ROR 1993/16)
Uitspraak Hoge Raad: Ja, als de OR en de ondernemer afspraken hebben gemaakt over uitbreiding van het adviesrecht van de OR dan moet de ondernemer zich aan die afspraak houden. Zonodig kan de OR de beroepsprocedure van artikel 26 WOR benutten. 

Lees meer