Jurisprudentie m.b.t. medezeggenschap in het onderwijs inzake noodlokalen, benoeming conrector tot rector, bevoegdheid PMR bij taakbelasting, invoering functie directeur, begroting, functie projectleider, verplaatsing school en ontvankelijkheid OGMR.

Uitspraak: Wie is bevoegd MR of GMR

Is het Masterplan en het daarin opgenomen complex van besluiten van gemeenschappelijk belang als bedoeld in art 16 lid 1 WMS en 16 GMR-reglement? (LCG WMS 08.027 en MR & Recht 2009 afl. 2 blz. 5 e.v.)
Uitspraak Landelijke Commissie Geschillen WMS: Ja, gelet op de samenhang tussen de verschillende planonderdelen en het effect van de besluiten voor een ruime meerderheid van de scholen van het bevoegd gezag.

Lees meer

Uitspraak: Verantwoordelijkheid bevoegd gezag

Heeft de GMR terecht besloten leerlingen niet per direct in de GMR toe te laten en heeft het bevoegd gezag eindverantwoordelijkheid voor de school om erop toe te zien dat de wet wordt nageleefd, nu aan de leerlingengeleding zelfstandige bevoegdheden toekomt inzake de uitoefening van taken op grond van de WMS? (MR & Recht 2008 afl. 3 blz. 9 e.v.)
Uitspraak Landelijke Commissie Geschillen WMS: in dit geval rust op het bevoegd gezag de plicht om op te treden om te verzekeren dat zo veel als mogelijk sprake is van medezeggenschap in overeenstemming met de WMS. 

Lees meer

Uitspraak: Taken directeur en verdeling middelen

Is aanpassing van het takenpakket van de schooldirecteur en de verdelingssystematiek van de financiële middelen een schoolspecifieke aangelegenheid, of van gemeenschappelijk belang voor alle scholen, zodat de GMR ter zake in de plaats treedt van de MR? (Rol nr. 104139 en MR & recht 2009 afl. 3 blz. 11 e.v.)
Uitspraak Landelijke Commissie Geschillen WMS: De wijziging van de directeursfunctie geldt voor alle 20 scholen en heeft gevolgen voor de organisatie van Stichting C als geheel; de verdeling van de middelen gaat over bovenschools niveau en op schoolniveau, waardoor sprake is van een aangelegenheid die valt onder art 16 lid 2 WMS waarover de GMR adviesrecht heeft, en de wijze waarop de toegedeelde middelen vervolgens op schoolniveau worden ingezet valt onder de bevoegdheid van de MR, art 11 lid b WMS.

Lees meer

Uitspraak: Ontvankelijkheid OGMR

Heeft de DR in redelijkheid tot het onthouden van instemming kunnen komen over de verplaatsing van een gedeelte van het lyceum? (Landelijke Commissie voor Geschillen WMS 3 januari 2011, Rol nr. 104694)
Uitspraak Landelijke Commissie voor Geschillen WMS: nee, de argumenten die de OR naar voren heeft gebracht zijn onvoldoende aannemelijk gemaakt. 

Lees meer

Uitspraak: Onthouden instemming verplaatsing school

Heeft de Deelraad (DR) in redelijkheid tot het onthouden van instemming kunnen komen over de verplaatsing van een gedeelte van het lyceum? (Landelijke Commissie voor Geschillen WMS 3 januari 2011, Rol nr. 104694)
Uitspraak Landelijke Commissie voor Geschillen WMS: nee, de argumenten die de OR naar voren heeft gebracht zijn onvoldoende aannemelijk gemaakt. 

Lees meer

Uitspraak: Onthouden instemming functie projectleider

Heeft de MR terecht zijn instemming onthouden aan het creëren van de functie projectleider, omdat in een tijd van steeds schaarser wordende middelen een onnodig zware top ontstaat die een extra druk legt op het budget? (21 oktober 2009, Rol nr. 104224 en MR & Recht 2009 afl. 4 blz. 9 e.v.)
Uitspraak Landelijke Commissie voor Geschillen WMS: nog los van de vraag of projectleider een topfunctie is komen er niet meer managementfuncties bij, omdat er in ieder geval twee directeursfuncties komen te vervallen in de nieuwe constructie. In die zin is er geen sprake van uitbreiding van de top en heeft het bestuur in redelijkheid tot het voorstel kunnen komen.

Lees meer

Uitspraak: Onthouden instemming aan begroting

Heeft de Schoolmedezeggenschapsraad (SMR) terecht zijn instemming onthouden aan de begroting? (10 juli 2009, Rol nr. 104094 en MR & Recht 2009 afl. 4 blz. 7 e.v.) 

Uitspraak Landelijke Commissie voor Geschillen WMS: de verhoudingen tussen partijen zijn dermate verstoord dat van reële medezeggenschap geen sprake is geweest, maar onder de gegeven omstandigheden heeft het bestuur bij afweging van de betrokken belangen in redelijkheid tot de voorgestelde begroting kunnen komen.

Lees meer

Uitspraak: Invoering functie directeur

Heeft de PMR in redelijkheid zijn instemming aan het voorstel over de invoering van de functie Directeur bedrijfsvoering, kunnen onthouden? (MR & Recht 2008 afl. 3 blz. 3 e.v.)
Uitspraak Landelijke Commissie Geschillen WMS: Nee, nu de PMR dit voorgenomen besluit zonder enige motivering heeft afgewezen, heeft hij in redelijkheid niet tot het onthouden van instemming kunnen komen.

Lees meer

Uitspraak: Bevoegdheid PMR bij taakbelasting

Wat is de situatie nu het bevoegd gezag instemming heeft gevraagd over de taakbelasting van het personeel aan de MR, PMR en PGMR en de PMR heeft geweigerd instemming te verlenen? (Rol nr. 104238 en MR & Recht 2009 afl. 4 blz. 3 e.v.)
Uitspraak Landelijke Commissie Geschillen WMS: het bevoegd gezag kan niet worden ontvangen in zijn verzoek tot behandeling van een instemmingsgeschil met de PMR, omdat het een aangelegenheid betreft die van gemeenschappelijk belang is en het de PGMR is, en niet de PMR, die bevoegd is tot het uitoefenen van het instemmingsrecht.

Lees meer

Uitspraak: Benoeming conrector tot rector

Heeft de medezeggenschapsraad (MR) instemmingsrecht bij de benoeming van de conrector tot rector op grond van ‘aanstelling van de schoolleiding’ art 23 onder r van het Medezeggenschapsreglement? (Landelijke Commissie voor Geschillen WMS 19 oktober 2009, Rol nr. 104227 en MR & Recht 2009 afl. 4 blz. 5 e.v.)
Uitspraak Landelijke Commissie voor Geschillen WMS: ja, de overgang van functie kan niet anders plaatsvinden dan door ontslag uit de oude functie en benoeming in de nieuwe functie. Deze benoeming is niet louter formatief van aard, maar tevens rechtspositioneel en kan niet anders worden gezien dan als vallend onder het begrip "aanstelling van de schoolleiding".

Lees meer

Uitspraak: Beeindiging gebruik noodlokalen

Heeft de OMR instemmingsrecht over de beëindiging van het gebruik van noodlokalen, omdat sprake is van gewijzigd beleid over voorzieningen voor leerlingen? (MR & Recht 2008 afl. 3 blz. 7 e.v.)
Uitspraak Landelijke Commissie Geschillen WMS: Nee, daar de voorzieningen niet uisluitend van belang zijn voor de leerlingen (en hun ouders).

Lees meer