Jurisprudentie instemmingsrecht en de OR inzake intrekken instemmingsrecht, 4-daagse werkweek, ondernemingspensioenfonds, regeling privé beleggingen, arbo, ploegendienst en vervangende toestemming. Lees de gerechtelijke uitspraken.

Uitspraak: Vervangende toestemming (7)

Is het in kort geding toegestaan de bestuurder een ongeclausuleerde vervangende toestemming te verlenen om het besluit van het dienstenpakket 2005 vast te stellen dan wel uit te voeren? (JAR 2005/112 /hoger beroep 1 dec.2004; JAR 2005/5)
Uitspraak Gerechtshof Arnhem: Nee, naar het oordeel van het hof is dat in strijd met het voorlopige karakter van een in een kort geding te geven voorziening en zal daarom de gevraagde voorziening weigeren. 

Lees meer

Uitspraak: Tijdstip inroepen nietigheid

Is een besluit dat trekken vertoont van meerdere onderwerpen uit artikel 27 lid 1 WOR, instemmingsplichtig en wat is het gevolg van het te laat inroepen van de nietigheid? (ROR 2000/19)
Uitspraak Kantonrechter: Ja, voor de toepassing van het instemmingsrecht is een zodanig besluit gelijk aan een 100% instemmingsplichtig besluit, maar een mededeling dat iets instemmingsplichtig is staat niet gelijk aan het inroepen van de nietigheid. De OR komt met zijn nietigheidverklaring te laat. 

Lees meer

Uitspraak: Ploegendienst (4)

Mag de OR zijn instemming weigeren over wijzigen ploegendienst om hiermee druk uit te oefenen op de ondernemer om eerder gemaakte afspraken over investeringen alsnog na te komen? (JAR 2003/153)
Uitspraak Kantonrechter Hoorn: Nee, de ondernemer heeft voldoende het belang aannemelijk gemaakt, terwijl de OR hiertegen onvoldoende zwaarwegende bezwaren aangedragen.

Lees meer

Uitspraak: Pilot met Arbo-gevolgen

Is het houden van een pilot over toezicht op de speeltafels instemmingsplichtig, omdat de pilot gevolgen kan hebben voor de arbeidsomstandigheden? (JAR 2003/18)
Uitspraak Hoge Raad: Nee, blijkens de wetsgeschiedenis moet bij beantwoording van deze vraag, het gaan om het doel van de regeling. En bij dit besluit gaat het niet om het regelen van de arbeidsomstandigheden

Lees meer

Uitspraak: Regeling privébeleggingen

Is het weigeren van toestemming door de OR, voor invoering van een regeling voor privébeleggingen onredelijk? (JAR 2006/213)
Uitspraak kantonrechter: Ja, de argumenten van de ondernemer dienen zwaarder te wegen dan de argumenten van de OR, door het zwaarwegende bedrijfsbelang om misbruik van voorwetenschap te voorkomen.

Lees meer

Uitspraak: Ondernemingspensioenfonds

Kan de OR op basis van artikel 32 WOR alsnog instemmingsrecht verkrijgen over pensioenregelingen als de pensioenen zijn ondergebracht bij een ondernemingspensioenfonds? (Ng, 23 september 2004)
Uitspraak Voorzieningenrechter Rotterdam: Nee, artikel 27 lid 1a sluit het instemmingsrecht van de OR uitdrukkelijk uit, als er een ondernemingspensioenfonds wordt verbonden ter uitvoering van de pensioentoezeggingen door de werkgever. 

Lees meer

Uitspraak: Vierdaagse werkweek

Heeft de OR instemmingrecht wanneer de werkgever besluit de mogelijkheid van een vierdaagse werkweek in de regel uit te sluiten? (03-07-01, niet gepubl.)
Arbitraal vonnis: Nee, de omstandigheid dat aan één ambtenaar de modaliteit 4x9 is toegestaan, leidt er niet toe dat 4x9 per definitie is uitgesloten en  is er geen sprake van een wijziging van de werktijdregeling. 

Lees meer

Uitspraak: Intrekken instemming door OR

Is intrekking van een gegeven instemming gerechtvaardigd nu de OR van mening is dat de OC niet voldoende geinformeerd is? (niet gepubl. 18-01-2001)
Uitspraak Rechtbank: Nee, de OR had voor de OC om de aanvullende informatie kunnen vragen. De OR beschikte wel over de informatie en kon hieruit opmaken welke normen en correcties gehanteerd werden zodat van misleiding geen sprake is. 

Lees meer