Sommige trajecten lenen zich prima voor een combinatie van leren en adviseren.
Het traject bestaat dan uit een combinatie van trainingsdagen en begeleiding/advisering in de praktijk door een van onze organisatieadviseurs.

Om goed beslagen ten ijs te komen en een goede start te kunnen maken met uw rol als OR of commissie, hebben wij voor een aantal specialistische onderwerpen eendaagse workshops ontwikkeld. Onder begeleiding van een organisatie-adviseur kijkt u naar de voorliggende situatie, leert u wat de belangrijkste aspecten zijn en formuleert u een vervolgplan voor de OR. Het programma bestaat uit een aantal bouwstenen. Ter plekke bepaalt u met de adviseur waar de focus voor u moet liggen. Wij zoeken de expertise die u nodig heeft en kunnen snel een dag inplannen.

Tijdsindeling

Ochtendprogramma:     09.30-12-30 uur                               
Middagprogramma:       13.30-16.30 uur

Voorbereiding

Ter voorbereiding stuurt u onze adviseur de relevante notities toe. Hij zal deze ter voorbereiding op de training doornemen, zodat tijdens de training op de juiste punten zal worden ingegaan.

Kosten

De kosten bedragen € 1.800,- exclusief btw, de kosten van de accommodatie en de verblijfs- en reiskosten van de trainer. Voor de reiskosten brengt SBI Formaat € 0,45 per kilometer in rekening, berekend vanaf onze locatie in Doorn. Voor klanten die geen btw kunnen terugvorderen bestaat de mogelijkheid de training btw-vrij te volgen. 

Locatie

Nader te bepalen. Indien de training bij u op kantoor plaatsvindt, dan zijn in ieder geval een beamer en flapover nodig.

OR en financiële analyse

Doel & resultaat van de training

Tijdens deze training gaan wij in op de voorliggende situatie in uw organisatie en maken wij een start om als OR goed beslagen ten ijs te komen. U leert kijken naar de financiële situatie van uw organisatie. U leert een aantal belangrijke financiële begrippen, waardoor u in staat bent om te duiden wat de financiële stand van zaken is van uw organisatie. Daarnaast gaan wij in op de rechten die u als OR heeft op het ontvangen van financiële informatie.

Tijdens deze training zullen wij inzoomen op uw situatie. Het is daarom belangrijk dat u een aantal notities waar u recht op heeft meeneemt. Deze gebruiken wij om een snelle analyse te maken en om te bekijken waar mogelijk zorgen en/of kansen liggen. Verwacht hierbij geen uitgebreide analyse, maar een analyse op hoofdlijnen die u op weg kan helpen om de financiële positie van uw organisatie te beoordelen.


Werkwijze

Aan het begin van de training bespreken wij met elkaar welke vragen er bij u leven en waar de focus in het programma moet liggen. De training bestaat uit de volgende bouwstenen. We kiezen uit deze bouwstenen of we doorlopen ze allemaal, maar dan wel in sneltreinvaart.


OR & financieel beleid; de rechten van de OR

 • Kernbegrippen financieel beleid
 • Het verdienmodel van uw organisatie
 • Financiering van uw organisatie
 • De resultaatrekening en de balans
 • Quick scan van uw organisatie
 • Financiële onderbouwing van een adviesaanvraag
 • OR-strategie bepalen; hoe oefen je invloed uit, hoe betrek je de achterban, welke stappen wil je zetten?

OR en functiehuis

Doel & resultaat van de training

Tijdens deze training gaan wij in op de voorliggende situatie in uw organisatie en maken wij een start om als OR goed beslagen ten ijs te komen. U leert wat de belangrijkste aspecten zijn van het ontwerpen van een (nieuw) functiehuis in de context van uw organisatie. U maakt een plan de campagne waarmee u goed voorbereid uw rol als OR kunt oppakken.

Het ontwikkelen van een functiehuis betekent de mogelijke samenloop van verschillende HRM-onderwerpen gerelateerd aan het inrichten van uw organisatie. Een functiehuis is een uitvloeisel van keuzes met betrekking tot de inrichting van uw organisatie. Daarnaast leggen de in het functiehuis ontwikkelde functieprofielen een basis voor HR-instrumenten als functiewaardering, functioneringsgesprekken, talentmanagement, etc. Wij kijken naar het HRM-beleid van uw organisatie en de plannen ten aanzien van het functiehuis.


Werkwijze

Aan het begin van de training bespreken wij met elkaar welke vragen er bij u leven en waar de focus in het programma moet liggen. De training bestaat uit de volgende bouwstenen. Wij kiezen uit deze bouwstenen of wij doorlopen ze allemaal, maar dan wel in sneltreinvaart.

 • Het functiehuis en de relatie met organisatiebeleid
 • Het functiehuis en HRM-beleid
 • Wat zijn de OR doelen bij dit onderwerp?
 • Het adviesrecht & instemmingsrecht  van de OR
 • De gevolgen voor medewerkers
 • Functiewaardering
 • Personeelsbeoordeling
 • Talentmanagement/loopbaanmanagement
 • Strategische personeelsplanning
 • OR-strategie bepalen; hoe oefen je invloed uit, hoe betrek je de achterban, welke stappen wil je zetten?
 • Opstellen van een startbrief

OR en functiewaardering & beloning

Doel & resultaat van de training

Tijdens deze training gaan wij in op de voorliggende situatie in uw organisatie en maken wij een start om als OR goed beslagen ten ijs te komen. U leert wat de belangrijkste aspecten van functiewaardering en beloning zijn in de context van uw organisatie. U maakt een plan de campagne waarmee u goed voorbereid uw rol als OR kunt oppakken.

Wij kijken naar het HRM-beleid van uw organisatie en welke plaats functiewaardering en beloningsmanagement daarin hebben. Wij formuleren doelen van de OR en maken een plan de campagne. Functiewaardering en beloning zijn onderwerpen die vaak grotendeels in de cao zijn geregeld. Wij kijken daarom ook naar de cao en de juridische positie van de OR bij deze onderwerpen.

Functiewaardering en beloning behoren tot de basisinstrumenten van het HRM-beleid van uw organisatie. Het is daarom ook belangrijk de context van uw organisatie te schetsen en te kijken wat speelt, wat de uitdagingen van uw organisatie zijn, wat de juridische context is en wat passend is voor uw organisatie en de mensen die daarin werken.


Werkwijze

Aan het begin van de training bespreken wij met elkaar welke vragen er bij u leven en waar de focus in het programma moet liggen. De training bestaat uit de volgende bouwstenen. We kiezen uit deze bouwstenen of doorlopen ze allemaal, maar dan wel in sneltreinvaart.

 • HRM, functiewaardering en beloningsbeleid in relatie tot elkaar
 • Beloning in uw organisatie; wat is passend?
 • OR en arbeidsvoorwaardenvorming
 • Het proces van functiewaardering
 • Keuze van een functiewaarderingssysteem
 • Het ontwikkelen van salarisschalen & benchmarken
 • Een overgangsregeling en bezwarenregeling
 • Vormen van prestatiebeloning
 • OR-strategie bepalen; hoe oefen je invloed uit, hoe betrek je de achterban, welke stappen wil je zetten?
 • Opstellen van een startbrief

OR en fusie

Doel & resultaat van de training

Tijdens deze training gaan wij in op de voorliggende situatie in uw organisatie en maken wij een start om als OR goed beslagen ten ijs te komen. U leert wat de belangrijkste aspecten van fusie zijn en u beoordeelt de situatie zoals deze in uw organisatie speelt. U maakt een plan de campagne waarmee u goed voorbereid uw rol als OR kunt oppakken.


Werkwijze

Aan het begin van de training bespreken wij met elkaar welke vragen er bij u leven en waar de focus in het programma moet liggen. De training bestaat uit de volgende bouwstenen. Wij kiezen uit deze bouwstenen of wij doorlopen ze allemaal, maar dan wel in sneltreinvaart.

 • Verschillende vormen van fusie
 • ​Het fusieproces
 • Relevante regelgeving
 • Het adviesrecht van de OR
 • Sociaal plan
 • Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden
 • Succes & faalfactoren bij fusieprocessen
 • OR-strategie bepalen; hoe oefen je invloed uit, hoe betrek je de achterban, welke stappen wil je zetten?
 • Opstellen van een startbrief

Ontwerpen van medezeggenschap

Vernieuwing & verbetering van uw medezeggenschap


Doel & resultaat van de training

Tijdens deze training gaan wij in op de voorliggende situatie in uw organisatie en maken wij een start om als OR goed beslagen ten ijs te komen. U leert kijken naar de medezeggenschap in uw organisatie. Wij staan stil bij verschillende vormen waarmee in de praktijk vorm wordt gegeven aan medezeggenschap en zoeken naar vormen die bij uw organisatie passen.

Deze training is gericht op OR's die aan de slag wil met het herontwerpen van de medezeggenschap binnen de organisatie. Dit herontwerp kan liggen in de structuur, de werkwijze, de cultuur en de bemensing van de OR. Ter voorbereiding stuurt u reglementen, convenanten en belangrijke notities die duiden wat de ontwikkeling van uw organisatie is en hoe de zeggenschap zich ontwikkeld.

Het resultaat  van deze trainingsdag is een ruwe schets en een stappenplan.


Werkwijze

Aan het begin van de training bespreken wij met elkaar welke vragen er bij u leven en waar de focus in het programma moet liggen. De training bestaat uit de volgende bouwstenen. We kiezen uit deze bouwstenen of doorlopen ze allemaal, maar dan wel in sneltreinvaart.

 • Probleemanalyse; waar wringt de schoen?
 • Stakeholders bij verandering in de medezeggenschap
 • Uitgangspunten van medezeggenschap volgens de SER en volgens u
 • Meerwaarde van medezeggenschap; wat moet de medezeggenschap opleveren volgens u, volgens uw bestuurder, volgens uw collega’s en volgens de vakbeweging?
 • Oplossingen in de MZ-structuur
 • Oplossingen in de MZ-werkwijze
 • Oplossingen in de bemensing
 • Oplossingen uit de lucht
 • Opstellen van een stappenplan om verder te gaan met de vernieuwing of verbetering van de medezeggenschap

OR en personeelsbeoordeling

Doel & resultaat van de training

Tijdens deze training gaan wij in op de voorliggende situatie in uw organisatie en maken wij een start om als OR goed beslagen ten ijs te komen. U leert wat de belangrijkste aspecten van personeelsbeoordeling zijn in de context van uw organisatie.

Wij kijken naar het HRM-beleid van uw organisatie en welke plaats personeelsbeoordeling daarin heeft. Wij formuleren doelen van de OR en maken een plan de campagne. Personeelsbeoordeling is soms in de cao geregeld, zeker als er een koppeling met de beloning is. Wij kijken daarom ook naar de cao en de juridische positie van de OR bij deze onderwerpen.

Personeelsbeoordeling behoort tot een van de basisinstrumenten van het HRM-beleid van uw organisatie. Het is daarom ook belangrijk de context van uw organisatie te schetsen en te kijken wat speelt, wat de uitdagingen van uw organisatie zijn, wat de juridische context is en wat passend is voor uw organisatie en de mensen die daarin werken.

Werkwijze

Aan het begin van de training bespreken wij met elkaar welke vragen er bij u leven en waar de focus in het programma moet liggen. De training bestaat uit de volgende bouwstenen. Wij kiezen uit deze bouwstenen of wij doorlopen ze allemaal, maar dan wel in sneltreinvaart.

 1. HRM & personeelsbeoordeling in relatie tot elkaar
 2. Uw praktijk van personeelsbeoordeling; wat gebeurt er, wat is er geregeld?
 3. Doelen van personeelsbeoordeling
 4. Personeelsbeoordeling in uw organisatie; wat is passend?
 5. OR en personeelsbeoordeling; de rechten  en rol van de OR
 6. Wat staat er in een beoordelingssysteem?
 7. Hoe ontwikkel je een beoordelingssysteem?
 8. Een bezwarenregeling
 9. De koppeling met belonen; welke mogelijkheden zijn er?
 10. Beoordeling als instrument voor cultuurverandering, competentiemanagement, duurzame inzetbaarheid, loopbaanbeleid
 11. OR-strategie bepalen; hoe oefen je invloed uit, hoe betrek je de achterban, welke stappen wil je zetten?
 12. Opstellen van een startbrief

OR en reorganisatie

Doel & resultaat van de training

Tijdens deze training gaan wij in op de voorliggende reorganisatie en maken wij een start om als OR goed beslagen ten ijs te komen. U leert die aspecten die op dit moment op uw (re)organisatie van toepassing zijn. U leert de voorliggende reorganisatie te doorgronden en u maakt aan een plan de campagne waarmee u goed voorbereid uw rol als OR kunt oppakken.

Wij gaan daarbij in op het adviesproces, het reorganisatieproces, het waarom van de reorganisatie, de inhoud en urgentie van de reorganisatie, de gevolgen voor het personeel, de inhoud van een sociaal plan en de rol van de OR hierin in relatie tot de vakbonden. Tevens zoomen wij in op relevante regelgeving zoals de cao, het ontslagbesluit, Wet melding collectief ontslag, etc.


Werkwijze

Aan het begin van de training bespreken wij met elkaar welke vragen er bij u leven en waar de focus in het programma moet liggen. De training bestaat uit de volgende bouwstenen. We kiezen uit deze bouwstenen of doorlopen ze allemaal, maar dan wel in sneltreinvaart.

 • Doorgronden van nut en noodzaak van de voorgenomen reorganisatie
 • Doorgronden van de voorliggende adviesaanvraag voor wat betreft de inhoud
 • Inzicht krijgen in het reorganisatieproces en het adviestraject van de OR; welke rechten heeft de OR, welke andere relevante regelgeving is van toepassing
 • Inzicht krijgen in de precieze gevolgen van de reorganisatie; waar moet je op letten, welke informatie heb je nodig?
 • Succes en faalfactoren bij reorganisaties
 • Het sociaal plan; wat staat er in, welke rol heeft de OR hierin?
 • Reorganisatie en geheimhouding
 • Doelen en uitgangspunten formuleren voor de OR; wat wil je bereiken in het adviestraject, welke uitgangspunten hanteer je daarbij als vertrekpunt
 • OR-strategie bepalen; hoe oefen je invloed uit, hoe betrek je de achterban, welke stappen wil je zetten?
 • Opstellen van een startbrief

OR en sociaal plan

Doel & resultaat van de training

Tijdens deze training gaan wij in op de voorliggende situatie in uw organisatie en maken wij een start om als OR goed beslagen ten ijs te komen. U leert welke positie de OR heeft bij het opstellen van een sociaal plan, wanneer een sociaal plan een zinvol instrument is, wat de inhoud van een sociaal plan kan zijn en hoe de rol van de OR zich verhoudt tot de rol van de vakbonden.

Wij kijken naar de aanleiding in uw organisatie om het onderwerp sociaal plan als OR op de agenda te zetten. Wat speelt er in uw organisatie en wat zijn de gevolgen hiervan voor het personeel.


Werkwijze

Aan het begin van de training bespreken wij met elkaar welke vragen er bij u leven en waar de focus in het programma moet liggen. De training bestaat uit de volgende bouwstenen. We kiezen uit deze bouwstenen of doorlopen ze allemaal, maar dan in sneltreinvaart.

 • Waarom is een sociaal plan nodig?
 • De inhoud van het sociaal plan; wat is bij uw organisatie nodig?
 • De rol van de OR en de vakbonden bij een sociaal plan
 • Onderhandelen over een sociaal plan
 • OR doelen formuleren
 • Juridisch kader bij sociale plannen; wet melding collectief ontslag, cao, ontslagrecht
 • OR-strategie bepalen; hoe oefen je invloed uit, hoe betrek je de achterban, welke stappen wil je zetten?
 • Opstellen van een startbrief

Programma OR & arbeidsvoorwaarden

Doel & resultaat van de training
Tijdens deze training gaan wij in op de voorliggende situatie in uw organisatie en maken wij een start om als OR goed beslagen ten ijs te komen. U leert wat de belangrijkste aspecten arbeidsvoorwaardenbeleid en de rol die de OR daarin heeft.  U maakt een plan de campagne waarmee u goed voorbereid uw rol als OR kunt oppakken.

 

Werkwijze
Aan het begin van de training bespreken wij met elkaar welke vragen er bij u leven en waar de focus in het programma moet liggen. De training bestaat uit de volgende bouwstenen. Wij kiezen uit deze bouwstenen of wij doorlopen ze allemaal, maar dan wel in sneltreinvaart.

 

 1. Rol van de OR bij arbeidsvoorwaarden: juridisch kader
 2. Verschillende soorten van arbeidsvoorwaarden
 3. Welke arbeidsvoorwaarden zijn er bij u?
 4. Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden
 5. Het onderhandelingstraject bij arbeidsvoorwaarden overleg
 6. Doelen formuleren van de OR
 7. De WKR
 8. De ruimte in de CAO
 9. OR-strategie bepalen; hoe oefen je invloed uit, hoe betrek je de achterban, welke stappen wil je zetten?
 10. Opstellen van een startbrief

Tijdsindeling
Ochtendprogramma:     9.30-12-30 uur                                Middagprogramma:       13.30-16.30uur

 

Voorbereiding
Ter voorbereiding stuurt u onze adviseur de relevante notities toe. Hij zal deze ter voorbereiding op de training door nemen, zodat tijdens de training op de juiste punten zal worden ingegaan.

 

Kosten
De kosten bedragen € 1.800,- exclusief BTW en exclusief de kosten van de accommodatie, de verblijfs- en reiskosten van de trainer. Voor de reiskosten brengt SBI Formaat € 0,45 per kilometer in rekening berekend vanaf onze locatie in Doorn.

 

Locatie
Nader te bepalen. Indien de training op uw kantoor plaatsvindt, dan zijn in ieder geval een beamer en flapover nodig.